Voorwoord

Voorwoord

Het laatste jaar van dit decennium stond in het teken van het uitbouwen van de plannen uit ons strategisch beleidsplan 2018-2021. Na de ondersteunende processen in voorgaand jaar op orde te hebben gebracht, is ingezet op kwaliteitszorg, zodat we klaar zijn voor onze onderwijskundige ambities en we met vertrouwen het nieuwe toezicht in schooljaar ‘20/’21 tegemoet kunnen zien. Een jaar van doorontwikkeling voor onze  4- tot 12-jarige leerlingen, samenwerking voor de tienerleeftijdsgroep en ook eerste stappen zetten rond een eigen pedagogisch klimaat voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

Bestuurlijk is ingezet op het voorbereiden van toetreding van de school SWS Meeroevers vanuit het schoolbestuur OPOS, is er veel aandacht geweest voor formatieperikelen en is de bestaande kinderopvang stichting nieuw leven ingeblazen. Ook zijn de onderwijsdialogen met de scholen verbreed, door meer aandacht te besteden aan personele aangelegenheden in relatie tot de financiële posities van de scholen en de gezamenlijke projecten. De organisatie is in dit jaar stabiel gebleven met uitzondering van de werving van voldoende leerkrachten. De ondersteunende en directiefuncties zijn grotendeels ingevuld gebleven en faciliteren het onderwijs zo maximaal mogelijk in deze tijden van krapte op de arbeidsmarkt.

Bij VCOG staat de leerling op de eerste plaats met innovatief goed onderwijs, zoals u hebt kunnen lezen in onze visie. Zowel de hoofdbegaafde leerlingen, zoals in de plusklassen en de satellietgroepen, als de handbegaafde leerlingen, via het project doorgaande leerlijnen, krijgen aandacht, waarbij we alle leerlingen die daartussen bewegen zeker niet vergeten. Ook deze leerlingen worden gezien en krijgen het onderwijs dat past bij hun behoefte, waarbij we ze daar waar mogelijk zelf de regie laten pakken. Onze medewerkers zijn hierbij de kostbaarste bron maar, zo is gebleken, ook de meest kwetsbare. VCOG wil een hooggewaardeerde werkgever zijn en daarom hebben we regelmatig introductiebijeenkomsten met evaluatiemomenten waarbij iedere medewerker zijn verbeterpunten voor de vereniging kan aandragen. Wij streven naar schoolgebouwen en terreinen die duurzaam zijn en passen bij de eisen van deze tijd. Daarom is dit jaar veel aandacht besteed aan het streven naar zoveel mogelijk nieuwbouw en grootschalige renovatie, grotendeels gefinancierd door de gemeente via een nieuw Integraal Huisvestingsplan Onderwijs met de ambitie van energieneutraal daar waar mogelijk.

Onze ambities maken we zoveel als mogelijk waar met ons eigen personeel en in samenwerking met CSG daar waar het doorgaande leerlijnen betreft. Ook de kinderopvangorganisaties spelen een belangrijke rol waarbij we ook daar de ambitie hebben dit deels vanuit de eigen organisatie verder vorm te gaan geven.

Ook dit jaar wordt de focus op goed onderwijs overschaduwd door gebrek aan goed onderwijskundig personeel. De situatie is ten opzichte van vorig jaar iets verslechterd, waardoor we ondanks alle inspanningen niet het gehele schooljaar aan alle klassen onderwijs hebben kunnen bieden. Dit vergt te veel inspanning en energie van management en medewerkers die zo nodig zijn voor de ontwikkeling van onze kinderen. Voor het komende schooljaar willen we de poule van leerkrachten nog verder vergroten, waarbij we weten dat we met z’n allen vissen in dezelfde vijver.

Na drie jaar vol overgave te hebben mogen werken voor VCOG, staan we op een kruispunt van waarmaken van al onze ambities of hier en daar even pas op de plaats maken om de landelijke problemen het hoofd te kunnen bieden. Daarbij ontstaat een spanningsveld van stilstand versus doorontwikkelen van goed onderwijs. Voor alle stakeholders, van medewerker en medezeggenschap tot bestuur en toezicht geldt… onze lef en liefde sleept ons door de moeilijke tijd heen.


 

Erik Vredeveld                          Bestuurder VCOG

Volgend hoofdstuk: Organisatie