Verslag Raad van Toezicht

Verslag Raad van Toezicht

Samenstelling Raad van Toezicht

Op grond van artikel 3, onderdeel f. Rjo wordt aan het bestuursverslag een verslag van de Raad van Toezicht toegevoegd, waarin deze verantwoording aflegt over zijn handelen en de resultaten die dat handelen heeft opgeleverd. De Raad van Toezicht (RvT) ziet erop toe dat de bestuurder de doelstellingen van de vereniging realiseert. De RvT is bevoegd tot benoeming, schorsing en ontslag van de bestuurder. Statutair gezien dient de RvT te bestaan uit minimaal vijf en maximaal zeven personen.

De RvT van VCOG bestond in 2019 uit:
S. Raap (voorzitter), J.G. Knot (vice voorzitter), E.J. Veldman, M. Bolle, J.W. Lobeek  en M. Beishuizen.

De RvT heeft in 2019 vergaderd op 7 februari, 14 maart, 11 april, 23 mei, 20 juni, 29 augustus,
19 september, 28 oktober en 19 december. De RvT heeft verantwoording afgelegd voor haar werk aan de ALV op 20 juni. Daarnaast is er op 28 oktober een buitengewone ALV geweest vanwege het aanpassen van de statuten van de vereniging.

Wettelijke toezichtstaken en algemeen oordeel

  • De RvT is in 2019 negen keer bijeen geweest.
  • De RvT werkt met een vaste jaaragenda waarin de volgende onderwerpen staan, die alle zijn besproken.

Onderwerpen Documenten
Strategie en planning jaarverslag 2018
  implementatie bestuursplan
Kwaliteit onderwijs score cito eindtoets
  verslag bestuursgesprek onderwijsinspectie
  terugkoppeling onderwijskundige voortgangsgesprekken met de scholen
  inspectiebeoordeling
Personeel rapportage ziekteverzuim
  rapportage mobiliteitsgegevens
  scholingsplan
Financiën begroting 2020
  jaarrekening 2018
  kwartaalrapportages
Overige onderwerpen besproken en vastgesteld benoeming S. Raap als voorzitter
  functioneringsgesprek met de bestuurder
  strategisch plan 2018-2022
  toevoegen Meeroevers aan VCOG
  mogelijkheden fusie met SCSOG
  • De RvT heeft toegezien op de naleving door de bestuurder van wettelijke verplichtingen en de code voor goed bestuur. Er zijn in 2019 geen afwijkingen geconstateerd op deze governance structuur.

  • De RvT heeft toegezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van de scholen verkregen op grond van de wet. Er zijn geen schendingen van integriteit geconstateerd.

  • De RvT heeft Afier als accountant aangewezen als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek die op 20 juni 2019 verslag heeft uitgebracht aan de toezichthouder over de controle van het boekjaar 2018.

  • In juli heeft een zelfevaluatie plaatsgevonden. De RvT heeft nog scherper in protocollen uitgewerkt hoe toezicht vorm krijgt. Er is verder gewerkt aan het handboek RvT.

De RvT is tevreden over het functioneren van de bestuurder. Er wordt voldaan aan de doelstellingen van de rechtspersoon. De RvT oordeelt dat de organisatie voldoende in control is en dat het systematisch werken aan kwaliteitsverbetering tot de gewenste resultaten leidt. Het overleg tussen RvT en het bestuur is transparant en constructief.

Werkgeverstaken

In 2019 heeft de RvT conform het reglement remuneratiecommissie de gesprekken gevoerd met de bestuurder in het kader van de werkgeversrol van de raad.

Persoonlijke gegevens toezichthouders

De Raad van Toezicht kende in 2019 de volgende samenstelling:

S. Raap-De Groot  
Functie Voorzitter
Leeftijd 39
benoeming  1 december 2017
herbenoeming  1 december 2021
aftreden -
Beroep projectleider Onderwijshuisvesting en Leefbaarheid, gemeente Noardeast Fryslan (bezoldigd)
Nevenfuncties voorzitter Stichting Zonnelaan (onbezoldigd)

M. Beishuizen  
Functie Lid
Leeftijd 48
benoeming  1 november 2016
herbenoeming  1 november 2020
aftreden -
Beroep eigenaar Beishuizen Projectmanagement & Consultancy (bezoldigd)
Nevenfuncties lid ledenraad Rabobank Stad & Midden Groningen (onbezoldigd)

J.W. Lobeek  
Functie Lid
Leeftijd 51
benoeming  1 januari 2016
herbenoeming  1 januari 2020
aftreden -
Beroep directeur-bestuurder bij Natuur en Milieufederatie Groningen (bezoldigd)
Nevenfuncties lid algemeen bestuur Natuur en Milieufederaties (onbezoldigd)
secretaris van het bestuur Coöperatie van Ons U.A. (onbezoldigd)
lid van het bestuur van Groninger Gasberaad (onbezoldigd)
eigenaar van Jeweel Management & Advies (bezoldigd)

E.J. Veldman  
Functie Lid
Leeftijd 63
benoeming  1 december 2014
herbenoeming  1 december 2021
aftreden -
Beroep predikant Nieuwe Kerk Groningen (bezoldigd)
Nevenfuncties lid van Programma Beleidsbepalend Orgaan van OOG-TV (onbezoldigd)

M. Bolle  
Functie Lid
Leeftijd 39
benoeming  1 november 2016
herbenoeming  1 november 2020
aftreden -
Beroep financieel adviseur provincie Drenthe (bezoldigd)
Nevenfuncties penningmeester Stichting Zonnelaan (onbezoldigd)
gemeenteraadslid Gemeente Groningen (bezoldigd)

J.G. Knot  
Functie Vice-voorzitter
Leeftijd 40
benoeming  1 december 2014
herbenoeming  1 december 2022
aftreden -
Beroep docent internationaal privaatrecht Rijksuniversiteit Groningen (bezoldigd)
Nevenfuncties raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (bezoldigd)
IPR-adviseur PlasBossinade Notarissen (bezoldigd)
eigenaar van Mr. J.G. Knot Advies (bezoldigd)
lid van Comité van Aanbeveling van Stichting Present Groningen (onbezoldigd)
lid van bestuur van Stichting Wessel Ganzevoort (onbezoldigd)
lid van bestuur Stichting Wijkfonds Nieuwe Kerk Groningen (onbezoldigd)
lid van bestuur van Jeltema-Bijma Stichting (onbezoldigd)

J. Oppewal  
Functie Voorzitter
Leeftijd 61
benoeming  1 december 2014
herbenoeming  1 mei 2018
aftreden  7 februari 2019
Beroep eigenaar Oppewal interim-management (bezoldigd)
Nevenfuncties voorzitter KWF Groningen bestuur (onbezoldigd)
voorzitter regiovergadering van noordelijke NGK-kerken (onbezoldigd)
secretaris De Vakantiebank (onbezoldigd)
Volgend hoofdstuk: Bestuurlijke en algemene ontwikkelingen