Organisatie

Organisatie

VCOG

De Vereniging Christelijk Onderwijs Groningen (VCOG) is opgericht op 1 januari 1977. De vereniging omvat elf basisscholen in de stad Groningen. De structuur van de organisatie heeft een model Raad van Toezicht – College van Bestuur. Zie het volgende organisatieschema:


 

Het college van bestuur is het bevoegd gezag en eindverantwoordelijk voor de organisatie. Sinds maart 2017 wordt het college gevormd door de heer E.J. Vredeveld. In de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) zijn alle scholen vertegenwoordigd door medewerkers en ouders. De GMR overlegt periodiek met het college van bestuur over onderwerpen die gelden voor alle VCOG-scholen, zoals het formatieplan, personeelsbeleid, kwartaalrapportages en het strategisch beleidsplan. Verder heeft de GMR een adviesrecht inzake de begroting.

Het college van bestuur en de schooldirecties worden ondersteund door het bestuursbureau. Hier zijn stafmedewerkers van onderwijs & kwaliteit, HRM, ICT en financiën ondergebracht.

De vereniging is statutair gevestigd op de locatie van het bestuursbureau aan de Eenrumermaar 4 te Groningen. Per ultimo 2019 waren bij VCOG 236 fte medewerkers in dienst.

Hierna volgt een overzicht van de scholen met daarbij het leerlingaantal per peildatum 1 oktober 2019.

Organisatie VCOG

brinnummer school wijk Groningen leerlingen per 1 okt. 2019
30RH00 Aquamarijn Gravenburg 359
09MS00 Anne Frankschool Hoogkerk 204
18BA00 Nassauschool Oranjewijk 479
18BM00 De Kleine Wereld Oosterparkwijk 155
18CF00 De Wegwijzer Selwerd 292
18HL00 De Hoeksteen Vinkhuizen 263
18LB00 't Kompas Lewenborg 292
18NS00 De Tamarisk De Wijert 183
18PC00 De Heerdstee Beijum Noord 205
18QF00 Dom Helder Camaraschool Beijum Zuid 452
30RH01 De Rietzee Reitdiep 224
      3.108

Kernactiviteiten

De vereniging stelt zich ten doel werkzaam te zijn ten behoeve en bevordering van kwalitatief hoogwaardig christelijk onderwijs in de regio Groningen. Zij tracht dit doel te verwezenlijken door de oprichting en instandhouding van scholen voor christelijk onderwijs en al wat daarmee samenhangt. Het koppelen van een eigen onderwijsvisie en de gestelde doelen in het strategische beleidsplan aan de specifieke doelstellingen van de individuele scholen, geeft de scholen een onderscheidende VCOG-identiteit.

Overlegstructuur

Bij VCOG zijn diverse overlegvormen voor afstemming en besluitvorming om gezamenlijk gestelde doelen te bereiken. Elk gremium steekt in op een meer strategisch, tactisch en operationeel niveau.

De Raad van Toezicht heeft periodiek afstemming met de bestuurder. Zij worden goed geïnformeerd over de voortgang van de realisatie van de gestelde beleidsplannen en de ontwikkeling van de organisatie VCOG. Op deze wijze is de scheiding tussen toezicht en bestuur georganiseerd.
Bij het aansturen van de organisatie heeft de bestuurder maandelijks een gezamenlijk overleg met de schooldirecteuren, het MT-overleg. In dit overleg worden de strategische doelen vertaald naar een meer tactisch niveau. Vervolgens legt elke school deze vast in een schoolplan. De schooldirecteuren zijn integraal verantwoordelijk voor het leiden van de basisschool en leggen in het jaarplan de speerpunten van het komende schooljaar vast. Zij hebben daarbij de beschikking over financiële middelen zoals vastgelegd in de begroting. De bestuurder en schooldirecteuren worden ondersteund door staffunctionarissen op gebied van onderwijs en kwaliteit, HRM, ICT en financiën. Zij zijn werkzaam op het bestuursbureau. De staf adviseurs hebben maandelijks afstemming met de bestuurder en nemen op onderwerpen deel aan het MT-overleg. In september wordt er een tweedaagse georganiseerd waarbij bestuurder, schooldirecteuren en stafadviseurs gezamenlijk het nieuwe schooljaar starten met een inspirerende ontmoeting.  
Ter voorbereiding van besluitvorming door de bestuurder, na bespreking in het MT-overleg, zijn stafadviseurs en schooldirecteuren verdeeld over verschillende portefeuillegroepen waarin beleidstukken worden voorbereid, alvorens deze worden besproken in het MT-overleg.
De bestuurder heeft periodiek overleg met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Hierin zijn van alle basisscholen medewerkers en ouders vertegenwoordigd. De bestuurder informeert hen over de voortgang van de realisatie van uit te voeren beleid. De GMR denkt mee over allerlei belangrijke ontwikkelingen op scholen en geeft advies ten aanzien van de begroting en de personeelsformatie. Eén keer per jaar is er een gezamenlijk overleg met de Raad van Toezicht, de GMR en de bestuurder.

Code Goed Bestuur

VCOG onderschrijft de Code Goed Bestuur, zoals geformuleerd door de PO-raad, met afspraken over scheiding tussen bestuur en toezicht. Als lid van de PO-raad is de organisatie regelmatig in contact met andere schoolbesturen om van elkaar de leren. VCOG hecht veel waarde aan een horizontale dialoog waarbij alle stakeholders nauw zijn betrokken bij het uit te voeren onderwijsbeleid. Als input voor het strategisch beleidsplan 2018-2021 zijn er inspiratiesessies met ouders en medewerkers georganiseerd, zodat het beleid draagvlak heeft bij alle stakeholders.

Volgend hoofdstuk: Verslag Raad van Toezicht