De dotatie aan de bestemmingsreserve publiek is gesteld op de omvang van de eenmalige CAO-uitkeringen die zijn betaald in februari 2020. Hiervoor waren 2019 al extra middelen ontvangen in de rijksbijdrage. De omvang van deze uitkeringen (€ 875,- per fte en 33% van het maandsalaris) bedroeg in totaal € 621.000. In 2019 resteert een negatief resultaat van € 105.000 hetgeen is onttrokken aan de algemene reserves.

De inkomsten die VCOG ontvangt, niet zijnde de rijksbijdrage van het ministerie van OCW en geoormerkte subsidies van de Gemeente Groningen, dienen ter dekking van de uitgaven die hier aan gekoppeld zijn. Meest voorname zijn de gebruikersvergoeding voor het beschikbaar stellen van ruimten aan derden en de inkomsten inzake detachering van medewerkers. Derhalve is in de jaarrekening geen sprake van een private bestemmingsreserve.