Jaarrekening

Balans per 31 december 2019

  Activa   31/12/19     31/12/18
     
1. Materiële vaste activa          
  Installaties 629.000     651.000  
  Inventaris en apparatuur 160.000     42.000  
  Onderwijslesmethoden 125.000     88.000  
    1.130.000     1.266.000  
  Boekwaarde per 1 januari 306.000     370.000  
      2.350.000     2.417.000
2. Vorderingen          
  Debiteuren 76.000     37.000  
  Ministerie OCW 824.000     740.000  
  Overige vorderingen 169.000     83.000  
      1.069.000     860.000
3. Liquide middelen          
  Bankrekeningen ouderraden 119.000     102.000  
  Bankrekeningen VCOG 4.478.000     3.635.000  
      4.597.000     3.737.000
             
  Totaal activa   8.016.000     7.014.000

     
4. Eigen vermogen          
  Algemene reserve 3.101.000     3.206.000  
  Bestemmingsreserve publiek 621.000     0  
  Bestemmingsreserve privaat 0     0  
      3.722.000     3.206.000
5. Voorzieningen          
  Personele voorzieningen 508.000     456.000  
  Voorziening groot onderhoud 1.703.000     1.443.000  
      2.211.000     1.899.000
6. Kortlopende schulden          
  Crediteuren 381.000     390.000  
  Belastingen en premies SV 747.000     596.000  
  Pensioenpremies 214.000     182.000  
  Te betalen vakantiegeld 508.000     481.000  
  Overlopende passiva 233.000     260.000  
      2.083.000     1.909.000
             
  Totaal passiva   8.016.000     7.014.000

Staat van baten en lasten

    realisatie 2019   begroting 2019   realisatie 2018
       
  Inkomsten          
7. Rijksbijdragen OCW 17.884.000   16.906.000   16.846.000
8. Overige vergoedingen OCW 1.123.000   985.000   1.165.000
    19.007.000   17.891.000   18.011.000
9. Gemeentelijke bijdragen en subsidies 743.000   660.000   617.000
10. Overige inkomsten 430.000   316.000   459.000
    20.180.000   18.867.000   19.087.000
             
  Uitgaven          
11. Personeelslasten 15.896.000   15.507.000   15.313.000
12. Afschrijvingslasten 648.000   588.000   637.000
13. Huisvestingslasten 1.568.000   1.132.000   1.336.000
14. Overige materiele lasten 1.552.000   1.636.000   1.497.000
    19.664.000   18.863.000   18.783.000
             
  Resultaat boekjaar 516.000   4.000   304.000
             
  Resultaatbestemming          
  Algemene reserve ‑105.000       304.000
  Bestemmingsreserve publiek 621.000       0
  Bestemmingsreserve privaat 0       0
    516.000       304.000

Kasstroomoverzicht

    2019     2018
   
Kasstroom uit operationele activiteiten          
Exploitatieresultaat   516.000     304.000
           
Aanpassingen voor:          
- afschrijvingen 648.000     637.000  
- mutatie voorzieningen 312.000     109.000  
    960.000     746.000
           
Mutaties werkkapitaal          
- vorderingen ‑209.000     155.000  
- kortlopende schulden 174.000     ‑75.000  
    ‑35.000     80.000
           
    1.441.000     1.130.000
           
Kasstroom uit investeringsactiviteiten          
(Des-) investeringen in materiële vaste activa   ‑581.000     ‑429.000
           
Mutatie geldmiddelen   860.000     701.000
           
           
Recapitulatie          
Stand liquide middelen per 1 januari   3.737.000     3.036.000
Stand liquide middelen per 31 december   4.597.000     3.737.000
           
Mutatie in het boekjaar   860.000     701.000

Grondslagen waardering en resultaatbepaling

Algemeen

De algemene grondslag voor de waardering van activa en passiva, alsmede voor het bepalen van het resultaat, is de verkrijgingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde. Alle bedragen zijn afgerond op duizendtallen.

De in deze jaarrekening opgenomen vergelijkende cijfers van het vorige jaar zijn, indien nodig, aangepast voor vergelijkingsdoeleinden. In de toelichting op het resultaat is de goedgekeurde begroting van het huidige jaar opgenomen. De bedragen zijn afgerond op duizendtallen.

De grondslagen voor de jaarrekening zijn gebaseerd op het Burgerlijk Wetboek (Boek 2, titel 9), de OCW Richtlijn Jaarverslag Onderwijs en de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaglegging (RJ). Voor de sector onderwijs is met ingang van 2008 de Richtlijn RJ 660 Onderwijsinstellingen van toepassing.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschafwaarde, verminderd met de lineair berekende afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur en zonder restwaarde. In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven. Investeringen boven € 3.000 worden geactiveerd.
Het economisch eigendom van de gebouwen is in handen van de gemeente. Het juridisch eigendom berust bij het schoolbestuur. Uitzondering hierop is het gebouw waar het bestuursbureau is gevestigd.

De volgende afschrijvingspercentages worden gehanteerd:

gebouwen 2,5% 40 jaar
inrichting terreinen 10% 10 jaar
installaties 6,7% 15 jaar
andere vaste bedrijfsmiddelen 10% - 20% 5 - 10 jaar

Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van het bestuur.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen is opgedeeld in een algemene reserve en bestemmingsreserves.

De algemene reserve betreft een buffer ter waarborging van de continuïteit van de vereniging en wordt opgebouwd uit de resultaatbestemming van overschotten welke ontstaan uit het verschil tussen de toegerekende baten en de werkelijk gemaakte lasten.

Bestemmingsreserves worden gevormd om deze in de toekomst aan te wenden voor een specifiek doel. Wanneer deze niet zijn gevormd uit publieke middelen is sprake van een private bestemmingsreserve.
Bestemmingsreserves zijn gevormd op basis van een bestuursbesluit, genomen op basis van een plan waarin is opgenomen welke uitgaven ten laste van de reserve komen en in welk jaar.

Voorzieningen

De voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is in te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante dan wel nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen.

Voorziening jubileumverplichtingen
De voorziening jubilea wordt gevormd door de contante waarde van toekomstige jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd.

Voorziening ziekteverzuim
De voorziening langdurige ziekte is gevormd ter dekking van het risico van loondoorbetaling aan medewerkers gedurende de verwachte afwezigheid in verband met langdurige ziekte.

Voorziening groot onderhoud
De voorziening groot onderhoud wordt gevormd voor de verwachte kosten van het cyclisch onderhoud aan panden en installaties gedurende de komende tien jaren. Deze verwachting is gebaseerd op het meerjaren onderhoudsplan dat jaarlijks wordt geactualiseerd.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en lasten in het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

Onderhoud
Het jaarlijks terugkerend onderhoud aan gebouwen wordt bekostigd uit de jaarlijkse exploitatie. Ten behoeve van het cylisch onderhoud wordt jaarlijks gedoteerd aan een onderhoudsvoorziening. In het jaar van het cyclisch onderhoud wordt dit ten laste van de voorziening geboekt. Hiermee worden de onderhoudsuitgaven gelijkmatig over de jaren in de exploitatie opgenomen.

Pensioenen
VCOG heeft voor haar werknemers een toegezegde pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De verplichtingen zijn ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds ABP. VCOG heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in het geval van een tekort bij ABP, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Daarom zijn alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Hierbij wordt het nettoresultaat als uitgangspunt genomen, waarop vervolgens correcties worden aangebracht voor verschillen tussen opbrengsten en ontvangsten en tussen kosten en uitgaven.

Toelichting balans

Activa


1. Materiële vaste activa

1. Materiële vaste activa
    31/12/19   31/12/18
De specificatie is als volgt:    
Gebouwen    629.000     651.000 
Inrichting terreinen    160.000     42.000 
Installaties    125.000     88.000 
Inventaris en apparatuur    1.130.000     1.266.000 
Onderwijslesmethoden    306.000     370.000 
     2.350.000     2.417.000 
         
Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt:        
Boekwaarde per 1 januari    2.417.000     2.625.000 
Bij: investeringen    581.000     429.000 
Af: afschrijvingen    502.000     509.000 
Af: bijzondere waardevermindering    146.000     128.000 
Boekwaarde per 31 december    2.350.000     2.417.000 
         
Recapitulatie:        
Aanschafwaarde    4.203.000     3.622.000 
Cumulatieve afschrijvingen    1.853.000     1.205.000 
Boekwaarde per 31 december    2.350.000     2.417.000 

De locatie Eenrumermaar 4 te Groningen is vrij van hypotheek. De verzekerde waarde van dit object is € 1 mln.

Overzicht materiële vaste activa

Overzicht materiële vaste activa
Type activa aanschafwaarde
01-01-2019
cum. Afschrijving
01-01-2019
boekwaarde
01-01-2019
investeringen
2019
des-investeringen
2019
afschrijvingen
2019
aanschafwaarde
31-12-2019
cum. Afschrijving
31-12-2019
boekwaarde
31-12-2019
Gebouwen 789.000 138.000 651.000 0 0 22.000 789.000 160.000 629.000
Inrichting terreinen 45.000 3.000 42.000 126.000 0 8.000 171.000 11.000 160.000
Installaties 90.000 2.000 88.000 45.000 0 8.000 135.000 10.000 125.000
Inventaris en apparatuur 2.095.000 829.000 1.266.000 341.000 0 477.000 2.436.000 1.306.000 1.130.000
Onderwijslesmethoden 603.000 233.000 370.000 69.000 0 133.000 672.000 366.000 306.000
                   
Materiële vaste activa 3.622.000 1.205.000 2.417.000 581.000 0 648.000 4.203.000 1.853.000 2.350.000

2. Vorderingen

2. Vorderingen
    31/12/19   31/12/18
 
Debiteuren   76.000   37.000
Ministerie OCW   824.000   740.000
Overige vorderingen        
- vordering Gemeente Groningen 49.000   9.000  
- vordering UWV 96.000   59.000  
- diverse te ontvangen bedragen 24.000   15.000  
    169.000   83.000
    1.069.000   860.000

De vorderingen hebben allen een looptijd korter dan 1 jaar.

3. Liquide middelen

3. Liquide middelen
    31/12/19   31/12/18
     
Bankrekeningen ouderraden   119.000   102.000
Bankrekeningen VCOG   4.478.000   3.635.000
    4.597.000   3.737.000

Passiva

4. Eigen vermogen

4. Eigen vermogen
  01/ 1/2019 dotatie onttrekking 12/31/2019
         
Algemene reserve 3.206.000 0 105.000 3.101.000
Bestemmingsreserve publiek 0 621.000 0 621.000
Bestemmingsreserve privaat 0 0 0 0
  3.206.000 621.000 105.000 3.722.000

De dotatie aan de bestemmingsreserve publiek is gesteld op de omvang van de eenmalige CAO-uitkeringen die zijn betaald in februari 2020. Hiervoor waren 2019 al extra middelen ontvangen in de rijksbijdrage. De omvang van deze uitkeringen (€ 875,- per fte en 33% van het maandsalaris) bedroeg in totaal € 621.000. In 2019 resteert een negatief resultaat van € 105.000 hetgeen is onttrokken aan de algemene reserves.

De inkomsten die VCOG ontvangt, niet zijnde de rijksbijdrage van het ministerie van OCW en geoormerkte subsidies van de Gemeente Groningen, dienen ter dekking van de uitgaven die hier aan gekoppeld zijn. Meest voorname zijn de gebruikersvergoeding voor het beschikbaar stellen van ruimten aan derden en de inkomsten inzake detachering van medewerkers. Derhalve is in de jaarrekening geen sprake van een private bestemmingsreserve.

5. Voorzieningen

5. Voorzieningen
  01/ 1/2019 dotatie onttrekking 12/31/2019
Personele voorzieningen        
- voorziening jubileumverplichtingen 101.000 0 7.000 94.000
- voorziening ziekteverzuim 355.000 59.000 0 414.000
Voorziening groot onderhoud 1.443.000 484.000 224.000 1.703.000
  1.899.000 543.000 231.000 2.211.000

Bij de voorziening jubileumverplichtingen is een verdisconteringsvoet gehanteerd van 1%. Het saldo voorzieningen, uitgesplitst naar looptijd:

- looptijd < 1 jaar 607.000
- looptijd 1 tot 5 jaar 964.000
- looptijd > 5 jaar 640.000
  2.211.000

6. Kortlopende schulden

6. Kortlopende schulden
    31/12/19   31/12/18
     
Crediteuren        
Belastingen en premies sociale verzekeringen   381.000   390.000
Schulden terzake pensioenen   747.000   596.000
Vooruitontvangen bedragen   214.000   182.000
Te betalen vakantiegeld   203.000   260.000
Overige overlopende passiva   508.000   481.000
    30.000   0
    2.083.000   1.909.000

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Er zijn verplichtingen aangegaan met een schoonmaakleverancier tot 1 juni 2022. De resterende contractduur, vanaf 1 januari 2020 tot einde contract, geeft per balansdatum een financiële verplichting van € 830.000,-. De resterende looptijd kan als volgt worden gespecificeerd:

- looptijd < 1 jaar 343.000
- looptijd 1 tot 5 jaar 487.000
- looptijd > 5 jaar 0
  830.000

Toelichting staat van baten en lasten

Inkomsten

7. Rijksbijdragen OCW

7. Rijksbijdragen OCW
  realisatie 2019 begroting 2019 realisatie 2018
 
Personele bekostiging 11.702.000  11.548.000  11.769.000 
Bijzondere bekostiging 317.000 
Personeels- en arbeidsmarktbeleid 2.502.000  2.362.000  2.090.000 
Onderwijs achterstandsmiddelen 334.000 
Prestatiebox 633.000  624.000  600.000 
Materiële instandhouding 2.341.000  2.372.000  2.354.000 
Personele bekostiging groei 55.000  33.000 
  17.884.000 16.906.000 16.846.000

8. Overige vergoedingen OCW

8. Overige vergoedingen OCW
  realisatie 2019 begroting 2019 realisatie 2018
 
Middelen passend onderwijs 938.000 885.000 1.039.000
Subsidie studieverlof 62.000 50.000 62.000
Subsidie zij-instromers 40.000 0 0
Bekostiging vreemdelingenkinderen 83.000 50.000 64.000
  1.123.000 985.000 1.165.000

9. Gemeentelijke bijdragen en subsidies

9. Gemeentelijke bijdragen en subsidies
  realisatie 2019 begroting 2019 realisatie 2018
 
Taalstimulering 214.000  233.000  192.000 
Brugfunctionaris 164.000  164.000  104.000 
Bewegingsonderwijs 156.000  156.000  158.000 
Groeimiddelen Gemeente Groningen 49.000  34.000 
Overige subsidies 160.000  107.000  129.000 
  743.000 660.000 617.000

10. Overige inkomsten

10. Overige inkomsten
  realisatie 2019 begroting 2019 realisatie 2018
 
Verhuur onroerende zaken 173.000 165.000 174.000
Detachering medewerkers 107.000 65.000 102.000
Overige inkomsten 150.000 86.000 183.000
  430.000 316.000 459.000

Model G - overzicht doelsubsidies OCW

Model G - overzicht doelsubsidies OCW
Omschrijving kenmerk toewijzing datum
toewijzing
bedrag toewijzing € ontvangen t/m verslagjaar € prestatie afgerond?
Subsidie teambeurs 2018 18BA TEAM18001  6 juli 2018 95.217  95.217  nee
Subsidie studieverlof 2019 30RH 1007245-1 20 september 2019 6.651  6.651  nee
Subsidie studieverlof 2019 18PC 1007020-1 20 september 2019 7.256  7.256  nee
           
Totaal     109.124  109.124   

Uitgaven

11. Personeelslasten

11. Personeelslasten
  realisatie 2019 begroting 2019 realisatie 2018
 
Lonen en salarissen 11.526.000   11.284.000
Sociale lasten 2.075.000   2.101.000
Pensioenlasten 1.812.000   1.487.000
Af: uitkeringen ‑383.000   ‑176.000
  15.030.000 15.084.000 14.696.000
       
Overige personele lasten 814.000 423.000 666.000
Vrijval / dotatie personele voorzieningen 52.000 0 ‑49.000
  15.896.000 15.507.000 15.313.000

Bij VCOG was per 31 december 2019 243 fte in dienst (per 31 december 2018 236 fte). 

12. Afschrijvingslasten

12. Afschrijvingslasten
  realisatie 2019 begroting 2019 realisatie 2018
 
Gebouwen 22.000 20.000 17.000
Inrichting terreinen 8.000 10.000 3.000
Installaties 8.000 4.000 2.000
Inventaris 129.000 130.000 120.000
ICT 348.000 285.000 372.000
Onderwijslespakketten 133.000 139.000 123.000
  648.000 588.000 637.000

In 2019 is een extra afwaardering ICT middelen verwerkt (146K). In het jaar 2020 staan vervangingsinvesteringen gepland waarmee een uniforme en actuele ICT infrastructuur zal worden gerealiseerd. Hierop vooruitlopend is de boekwaarde van de ICT, ouder dan 2017, al in 2019 afgewaardeerd.

13. Huisvestingslasten

13. Huisvestingslasten
  realisatie 2019 begroting 2019 realisatie 2018
 
Huurlasten 174.000 185.000 217.000
Onderhoud 672.000 304.000 476.000
Energielasten 239.000 198.000 205.000
Schoonmaakkosten 417.000 384.000 377.000
Heffingen 66.000 61.000 61.000
  1.568.000 1.132.000 1.336.000

14. Overige materiële lasten

14. Overige materiële lasten
  realisatie 2019 begroting 2019 realisatie 2018
 
Administratie en beheer 532.000 409.000 515.000
Inventaris, apparatuur en leermiddelen 625.000 520.000 590.000
Onderwijskwaliteit 317.000 630.000 322.000
Overige 78.000 77.000 70.000
  1.552.000 1.636.000 1.497.000

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. Het voor VCOG toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 klasse C. 

Vermelding alle bestuurders met dienstbetrekking

Vermelding alle bestuurders met dienstbetrekking
functie voorzitter J/N naam ingangsdatum dienstverband einddatum dienstverband fte omvang dienstverband beloning belastbare vergoeding beloning betaalbaar op termijn uitkering einde dienstverband
Bestuurder nvt E.J. Vredeveld  1 januari 2019 31 december 2019 0,95  103.954 - 18.509 -

Vermelding alle toezichthouders

Vermelding alle toezichthouders
functie voorzitter J/N naam ingangsdatum dienstverband einddatum dienstverband fte omvang dienstverband beloning belastbare vergoeding beloning betaalbaar op termijn uitkering einde dienstverband
Voorzitter Ja S. Raap - de Groot  1 januari 2019 31 december 2019   2.475 - - -
lid   J.G. Knot  1 januari 2019 31 december 2019   2.475 - - -
lid   M. Beishuizen  1 januari 2019 31 december 2019   2.200 - - -
lid   J.W. Lobeek  1 januari 2019 31 december 2019   2.200 - - -
lid   E.J. Veldman  1 januari 2019 31 december 2019   2.200 - - -
lid   M. Bolle  1 januari 2019 31 december 2019   2.200 - - -
Voorzitter   J. Oppewal  1 januari 2019 18 april 2019   1.015 - - -

Overige gegevens

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

Het College van Bestuur heeft de jaarrekening 2019 vastgesteld in de vergadering van 28 mei 2020. De Raad van Toezicht heeft de jaarrekening 2019 goedgekeurd in de vergadering van 11 juni 2020.

Resultaatbestemming

Vanuit de statuten zijn geen nadere bepalingen opgenomen met betrekking tot de bestemming van het resultaat. De resultaatbestemming is als volgt:
Van het resultaat 2019 is een bedrag van € 621.000 gedoteerd aan de publieke bestemmingsreserve. Het restant, een negatief resultaat van € 105.000, is onttrokken aan de algemene reserve.

Gebeurtenissen na balansdatum

Vanaf 16 maart 2020 heeft VCOG, conform de landelijke richtlijnen, maatregelen genomen om leerlingen en medewerkers te beschermen tegen een verspreiding van het coronavirus. Tot nader bericht zijn de scholen gesloten en wordt aan leerlingen op afstand lesgegeven. Met de kennis van heden verwacht VCOG niet dat het coronavirus gevolgen zal hebben die van invloed zijn op de continuiteit van de organisatie.

Controle verklaring

De controle verklaring is opgenomen op de volgende pagina.

Controleverklaring