Huisvesting en Facilitaire zaken

Huisvesting en Facilitaire zaken

Strategisch huisvestingsplan

In 2018 heeft VCOG nieuw strategisch huisvestingsplan opgesteld. Hierbij in kaart is gebracht wat de wensen, risico’s en kansen zijn met betrekking tot onderwijshuisvesting in de stad Groningen. In 2019 is door de Gemeente Groningen een Integraal Huisvestingsplan (IHP) geschreven. Mede op basis van input van de schoolbesturen is voor de periode 2020-2039 een huisvestingsplan ontwikkeld. Behalve een duidelijke visie op onderwijshuisvesting voor de stad Groningen is ook van belang dat de planning van renovatie en nieuwbouw voor de schoolbesturen bekend is geworden.

De algemene strategie op gebied van onderwijshuisvesting is het optimaal gebruiken van de beschikbare huisvesting, anticiperen op ontwikkelingen in de wijk en aangehaakt zijn bij besluitvorming over de ontwikkelingen in de gemeentelijke ruimtelijke ordening. Voor het optimaal gebruiken van de beschikbare huisvesting heeft VCOG een externe partij die daarbij adviseert en het meeraren onderhoud organiseert. Ook neemt VCOG deel aan een gezamenlijk overleg van de Gemeente Groningen met onderwijsbesturen inzake onderwijshuisvesting. Hierin wordt de  besluitvorming over nieuwe huisvesting en uitbreiding van huisvesting, of tijdelijke huisvesting, voorbereid.

Onderhoud en investeringen

Er is per schoolgebouw een meerjaren onderhoudsplan dat tweejaarlijks wordt geactualiseerd. Het geplande onderhoud wordt veelal in de eerste helft van het jaar uitgevoerd. VCOG heeft de organisatie hiervan uitbesteed. Om de schoolgebouwen zo netjes en veilig mogelijk te houden wordt dit MJOP nauwgezet uitgevoerd. Er is een onderhoudsvoorziening getroffen om te kunnen sparen voor toekomstig onderhoud en daarmee de onderhoudslasten minder te laten fluctueren.

Uitbreiding huisvesting en nieuwbouw

Op enkele scholen is een dringende wens om uit te breiden of te renoveren. Bij de Dom Helder Camaraschool is in 2019 tijdelijke uitbreiding gerealiseerd door het plaatsen van twee noodlokalen. Hierdoor kan meer instroom van nieuwe leerlingen worden gerealiseerd. Andere scholen richten zich nu op de planning, zoals gepubliceerd in het IHP van de Gemeente Groningen, zie het volgende overzicht:

Impact IHP Groningen voor VCOG-scholen

School jaar actie budget Gemeente bijdrage VCOG
         
Nassauschool - Nassaulaan 2021 uitbreiding / transformatie 3.055.000 50.000
Meeroevers 2021 vervangende nieuwbouw 7.146.000 246.000
Kleine Wereld - Celebesstraat 2021 vervangende nieuwbouw 1.960.000 63.000
Kleine Wereld - Rosensteinlaan 2021 transformatie 1.944.000 92.000
De Heerdstee 2021 vervangende nieuwbouw 3.481.000 -
De Wegwijzer 2022 vervangende nieuwbouw 5.822.000 185.000
      23.408.000 636.000

Op enkele scholen van VCOG is al op relatief korte termijn nieuwbouw dan wel renovatie gepland. Dat geeft tegelijk de noodzaak hiervan aan. Naast de bovenvermelde scholen is in de wijk De Wijert al gestart met het bouwen van een nieuwe locatie voor De Tamarisk. De oplevering hiervan is gepland in 2021, waarna één schoollocatie zal verhuizen. Vernieuwende huisvesting is de komende jaren een belangrijk aandachtspunt bij VCOG.

Volgend hoofdstuk: Financiën