Continuïteitsparagraaf

Continuïteitsparagraaf

In deze paragraaf een vooruitzicht naar de komende jaren. Op basis van de verwachte ontwikkeling van het leerlingaantal wordt inzicht gegeven in de ontwikkeling van de exploitatie en vermogenspositie van VCOG.

Prognose leerlingaantal

Op 1 oktober 2019 telde VCOG 3.108 leerlingen, een lichte krimp ten opzichte van 2018. Enkele scholen hebben een terugloop van leerlingen. Ook zijn er scholen die aan het maximum van hun capaciteit zitten waarbij gepoogd wordt uitbreiding van huisvesting te realiseren. VCOG is met de Gemeente Groningen op zoek naar mogelijkheden. De prognose van de ontwikkeling van het leerlingaantal is in kaart gebracht en ziet er als volgt uit:

Ontwikkeling leerlingaantal

School  1/10/18  1/10/19  1/10/20  1/10/21  1/10/22
Aquamarijn 366 359 356 340 330
Anne Frankschool 213 204 208 215 220
Nassauschool 484 479 486 500 510
De Kleine Wereld 168 155 143 145 145
De Wegwijzer 291 292 292 300 300
De Hoeksteen 281 263 259 265 270
't Kompas 293 292 289 290 290
De Tamarisk 184 183 186 190 190
De Heerdstee 217 205 180 195 205
Dom Helder Camaraschool 447 452 460 465 470
De Rietzee 245 224 227 230 235
Meeroevers     400 400 400
  3.189 3.108 3.486 3.535 3.565

Het blijft de komende jaren een uitdaging voor scholen om het leerlingaantal op hetzelfde niveau te houden. In sommige wijken van de stad is sprake van weinig doorstroming en nieuwbouw, waardoor de toestroom van leerlingen opdroogt. In andere wijken is de hoop nu gevestigd op nieuwe huisvesting, welke vanaf 2021 zal worden gerealiseerd. Met de komst van de school Meeroevers stijgt het totale leerlingaantal van VCOG in 2020 aanzienlijk. Voor de vereniging is dit een prachtige aanwinst in de nieuwe wijk Meerstad. Op basis van de verwachte ontwikkeling van het leerlingaantal, en rekening houdende met de eenmalige salarisuitkering in februari 2020, is de ontwikkeling van de exploitatie als volgt weergegeven:

Ontwikkeling exploitatie

(bedragen x € 1.000) 2019 2020 2021 2022
  jaarrekening begroting    
Inkomsten        
Bijdrage ministerie OCW 19.007 19.686 20.150 20.500
Overige inkomsten 1.173 1.106 1.100 1.100
  20.180 20.792 21.250 21.600
Uitgaven        
Personeelslasten 15.896 17.459 17.800 18.100
Afschrijvingen 648 626 550 600
Huisvestingslasten 1.566 1.327 1.450 1.500
Overige lasten 1.554 1.357 1.450 1.400
  19.664 20.769 21.250 21.600
         
Resultaat 516 23 0 0

Het gezamenlijk optrekken van alle scholen in één organisatie VCOG is van groot belang om op termijn de continuïteit van VCOG te kunnen waarborgen. Met goede mogelijkheden tot sturing en het in control blijven van de organisatie wordt een bestendige exploitatie ontwikkeling voorzien.

De komende jaren behoudt het streven naar een sluitende exploitatie prioriteit. In de forecast is een behoudende aanname gedaan over de inkomstenontwikkeling. Net als elke onderwijsinstelling zal ook VCOG zich moeten wapenen tegen de schaarste van leerkrachten en een flexibele schil moeten organiseren. Op basis van de ontwikkeling van het leerlingaantal en de exploitatie ontwikkeling geldt de volgende vermogensontwikkeling en relevante kengetallen:

Ontwikkeling balans

(bedragen x € 1.000) 2019 2020 2021 2022  
Activa          
Materiële vaste activa 2.350 2.700 2.900 3.100  
Vorderingen 1.069 1.000 1.000 1.000  
Liquide middelen 4.597 3.750 3.450 3.150  
  8.016 7.450 7.350 7.250  
Pasiva          
Eigen vermogen 3.722 3.745 3.745 3.745  
Voorzieningen 2.211 1.700 1.600 1.500  
Kortlopende schulden 2.083 2.005 2.005 2.005  
  8.016 7.450 7.350 7.250  

Kengetallen VCOG

  2019 2020 2021 2022 streefwaarde
Liquiditeit 2,7 2,4 2,2 2,1 2,0
Rentabiliteit 6,4% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0%
Weerstandsvermogen 19,6% 19,0% 18,6% 18,3% 15,0%
Sovabiliteit 74% 73% 73% 72% 70%

De ratio’s blijven op een meer dan voldoende niveau. Wanneer VCOG de komende jaren in staat is om het leerlingaantal te herstellen, aanvullende huisvesting kan vinden voor scholen die kunnen groeien en positieve exploitatieresultaten kan blijven realiseren, ziet de nabije toekomst er positief uit. Dit biedt VCOG de mogelijkheid om zich als onderwijsorganisatie en als attractieve werkgever te onderscheiden. Ook kan VCOG, door te blijven investeren in de bestaande huisvesting, de scholen meer aantrekkelijk maken.

Volgend hoofdstuk: Jaarrekening