Bestuurlijke en algemene ontwikkelingen

Bestuurlijke en algemene ontwikkelingen

Strategisch beleidsplan 2018-2021

Het jaar 2019 was een overgangsjaar van randvoorwaarden scheppen voor goed onderwijs naar invulling geven aan innovatief onderwijs. De ambitie met betrekking tot funderende educatie is vooralsnog beperkt tot kinderen tussen 2-4 jaar. Voor de doelgroep 13-18 jaar blijven we projectmatig initiatieven ontplooien. Er zijn specifiek een aantal ontwikkelingen te noemen op de diverse beleidsterreinen.

Onderwijskwaliteit

Op het terrein van onderwijskwaliteit zijn in 2019 de volgende ontwikkelingen te noemen:

 • Het project Success for All heeft in 2019 in het teken gestaan van evaluatie en voorbereiding. Vanaf het schooljaar 2020-2021 vindt er een doorstart van het project plaats op de Hoeksteen. Op deze school zal het in alle groepen worden geïmplementeerd. Dat vraagt commitment en betrokkenheid van het hele schoolteam. Dit draagvlak is aanwezig. Naast de Hoeksteen hebben De Kleine Wereld en De Wegwijzer zich voorbereid op deelname aan de onderwijswijswerkplaats gelijke onderwijskansen van de RUG. Vanuit deze werkplaats wordt gewerkt aan gelijke kansen voor kinderen door een aantal aspecten van Succes for All in de school te versterken.
 • In het kader van doorgaande leerlijn 0 t/m 18 jaar is er in 2019 een aantal ontwikkelingen geweest. Het project flexibele overgangen en doorgaande leerlijnen wordt doorontwikkeld van losse initiatieven naar een beleidsmatig kader, waarin ruimte komt voor de inrichting van een tienerschool. Leerkrachten en leraren vormen teams om een meer doorgaand curriculum te ontwikkelen en van elkaar te leren door onder andere bij elkaar in de klas te kijken. Op het gebied van doorgaande leerlijn van 0 tot 4 jaar heeft VCOG flinke stappen gezet in de IKC-vorming. Er heeft een onderzoek plaatsgevonden onder alle scholen hoe de doorgroei richting IKC kan plaatsvinden, zowel inhoudelijk als organisatorisch. De ontwikkeling van 0 tot 18 jaar is een gezamenlijk doel vanuit het strategisch plan waar alle scholen toewerken naar doelen die passend zijn binnen de schoolsituatie.
 • Het pedagogisch klimaat kan worden gezien als het geheel van aanwezige en gecreëerde omgevingsfactoren, die invloed hebben op het welbevinden van de leerlingen. Het welbevinden heeft weer invloed op de ontwikkeling en het leervermogen van kinderen. VCOG handelt vanuit de missie en de visie van de vereniging en streeft hierbij naar de realisatie van gezamenlijke doelen ten aanzien van het pedagogisch klimaat. De schoolteams hebben aandacht voor klassenorganisatie en professionalisering om de klassensfeer te verbeteren. Dit vergt maatwerk op scholen en in de wijk. In 2019 is bij VCOG een onderzoek gestart voor de doorontwikkeling naar integrale kindcentra (IKC). Wanneer de school en de kinderopvang samenwerken en één organisatie met één team en één visie vormen, spreken we van een IKC. Het voordeel ligt in het realiseren van de didactische en pedagogische doorgaande lijnen, wat helpt bij het signaleren van achterstanden of risico’s bij de ontwikkeling van kinderen. Het IKC brengt rust en samenhang voor de kinderen. In 2020 wordt een vervolg gegeven aan de “gefaseerde,” praktische uitvoering van het onderzoek.
 • Er is veel aandacht voor de ontwikkeling van een hernieuwd kwaliteitsmanagement en de nodige aanpassingen van de bestuurlijke kwaliteitsinstrumenten, zodat deze passen bij het nieuwe bestuurlijke toezicht. Zo verandert de onderwijskwaliteitsdialoog meer in een kwartaalgesprek, is er een bestuurlijk dashboard ingericht en worden de managementrapportages inhoudelijk meer integraal van aard. Het bestuur werkt samen met de afdeling onderwijs en kwaliteit en met behulp van de PO-Raad toe naar een goed bestuurlijk en integraal zicht op de kwaliteit van alle VCOG-scholen. In 2020 moet dit proces gerealiseerd zijn en kan het nieuwe systeem geborgd worden

Klachten

In 2019 is er één klacht gemeld bij de geschillencommissie passend onderwijs. Bij dit geschil, bestaande uit vier punten, is het tot een advies gekomen waarbij de vereniging op twee punten in gelijk is gesteld, op één punt deels in het gelijk en heeft de vereniging het advies op het laatste punt overgenomen. Daarnaast zijn er twee kinderen geschorst, hetgeen uiteindelijk niet tot verwijdering heeft geleid. Er heeft zich in 2019 niemand gemeld bij de klachtenfunctionaris.

Huisvesting

Ten aanzien van huisvesting van scholen zijn in 2019 de volgende besluiten genomen:

 • De nieuwbouw voor De Tamarisk locatie De Wijert is gegund aan een aannemer. De spelhal is inmiddels in aanbouw en begin 2020 volgt de eerste paal voor de school. Het steven is oplevering eind 2020.
 • Het voorbereidings- en instemmingstraject voor de overdracht van SWS Meeroevers in Meerstad is afgerond en de formele overdracht is per 1 januari 2020 een feit.
 • De nieuwbouw van ‘Het Knikdak’, het beoogde gebouw achter de DHC ten behoeve van een jeugdzorg instelling en kinderopvang, is ook aan een aannemer gegund.

Organisatie

Ten aanzien van de organisatie VCOG zijn onderstaande ontwikkelingen te melden:

 • De Raad van Toezicht heeft besloten de samenwerking tussen VCOG en CSG niet te formaliseren in een vergaande gezamenlijke juridische entiteit. Voor de kinderopvang is wel gekozen voor een eigen stichting die in een hybride samenwerking met een externe organisatie uitgebouwd gaat worden.
 • In 2019 is de Europese aanbesteding afgerond inzake gezamenlijke schoonmaak. Ook is er een aanbesteding hardware geweest en een onderhandse aanbesteding beheer ICT. Een extern bureau heeft de projectleiding ondersteund tijdens het traject.
 • De werkdruk verlagende middelen zijn ingezet door de teams van de scholen. Over het algemeen is dit voor het tweede jaar als positief ervaren. Gevoelig punt blijft de inzet van middelen bij scholen die een overschrijding hebben op de reguliere begroting.
 • Het verzuimbeleid is verder aangescherpt na de hernieuwde samenwerking met de huidige arbodienst. Het verzuim laat een gestage daling zien.
 • Subsidieregelingen voor extra leerkrachten zijn toegekend. In 2019 is door verschillende besturen in Groningen de RAL (regionale aanpak lerarentekort) aangevraagd, in samenwerking met de pabo’s. Dit betekent dat VCOG samen met andere besturen in de stad Groningen bezig is om gezamenlijk op verschillende terreinen te werken aan het lerarentekort. Zo zijn er verschillende werkgroepen samengesteld die zich bezighouden met werving van studenten en imago, behoud van leerkrachten en curriculumverbetering. Dit heeft al geresulteerd in gezamenlijke plannen en een website die binnenkort wordt gelanceerd onder de naam Schoolplein Noord. Ook de vervolg subsidie RAP 2020 is aangevraagd.
 • Het project ‘Leren en Ontwikkelen’ is in de steigers gezet na consultatie door de projectleider van alle scholen. Implementatie zal het komende jaar plaatsvinden.

In het kader van boeien, binden en verrijken hebben er weer introductiebijeenkomsten plaatsgevonden. Dit jaar mochten alle medewerkers van VCOG deelnemen aan de studiedag die in het teken stond van werkgeluk. Deze dag is aanvullend gefinancierd met middelen die overbleven na de stakingen dit jaar. Ook dit jaar is het jaar afgesloten met een saamhorige kerstmarkt georganiseerd op ’t Kompas.

Volgend hoofdstuk: Onderwijs en kwaliteit